fbpx

Produkty COŚ NA... dostępne są we wszystkich sklepach sieci Stokrotka

Regulamin konkursu „Kupuję COŚ NA"​

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą „Kupuję COŚ NA” (dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem i Fundatorem nagród w Konkursie jest Asplant Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w 43-600 Jaworznie, przy ul. Chopina 78A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000113754, posiadająca NIP 6320200270 i REGON 271034003 (dalej: „Organizator” lub „Asplant”).
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepach Konkursowych na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
 4. Regulamin stanowi treść umowy konkursowej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.cosna.pl.
 5. Partnerem Konkursu jest sieć Stokrotka (dalej: „Partner”).
 6. Konkurs organizowany jest na terenie województwa lubelskiego w następujących sklepach działających pod marką Stokrotka (dalej: „Sklep Konkursowy”):
  • RK PROJEKT, Parkowa 3, GÓRA PUŁAWSKA
  • SKLEP ZBYSZKO, Generała Okulickiego 5, TOMASZÓW LUBELSKI
  • BM INTEGRA S.C., Ostrowiecka 30, RADZYŃ PODLASKI
  • PHU AMIGO, SZASTARKA 135A
  • H. GRAGO, Gwarków 5, ŁĘCZNA
  • POLSKI SKLEP-ULHÓWE, Tomaszowska 119, ULHÓWEK
  • BARBARA PAWŁOWSKA ŻÓŁKIEWKA, Hetmana Żółkiewskiego 22, ŻÓŁKIEWKA
  • PAWŁOWSKA-GORAJ, Szczebrzeska 17, GORAJ
  • PODOLAK-TUROBIN, Piłsudskiego 36, PODOLAK-TUROBIN
  • STECZKIEWICZ-ZAMOŚĆ, Młyńska 6G/30, STECZKIEWICZ-ZAMOŚĆ

oraz w sklepie internetowym pryskaj.pl.

 1. Celem Konkursu jest nagrodzenie Uczestników na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz promowanie produktów marki COŚ NA. Lista produktów objętych Konkursem znajduje się na stronie www.cosna.pl/konkurs.
 2. Konkurs trwa od 1 czerwca 2021 do 30 czerwca 2021 (dalej: „Czas Konkursu”).
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 10 lipca 2021 za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (cosna.pl/konkurs). Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych i nie jest loterią, o której mowa w powołanej ustawie.
 1.  

§ 2. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi w języku polskim na poniżej określone pytania konkursowe o maksymalnej długości 500 znaków:
  • Dlaczego zdecydowałeś/łaś się na produkt COŚ NA
  • COŚ NA to nowa marka w ofercie tego sklepu – jakiego produktu w tej serii brakuje?
 2. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi spełniać łącznie następujące warunki:
  • powinna być zgodna z niniejszym Regulaminem oraz udzielona zgodnie z zadanym tematem
  • powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika
  • nie może zawierać treści naruszających powszechnie uznane normy społeczne ani treści sprzecznych z prawem
  • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich
  • nie może promować jakichkolwiek produktów lub usług firm trzecich. 

§ 3. Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Polski, które dokonają zakupu produktów COŚ NA objętych Konkursem, będący konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Uczestnik identyfikowany jest na podstawie adresu email, z którego przesyła on zgłoszenie.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
 3. Uczestnikiem nie mogą być pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Partnera.
 4. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w Konkursie wzięła udział osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa, zostanie wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie.
 1.  

§ 4. Udział w konkursie

 1. W celu wzięcia udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
  • do 30 czerwca 2021 dokonać zakupu dowolnego produktu marki COŚ NA w jednym ze Sklepów Konkursowych.
  • zachować oryginał paragonu fiskalnego
  • wykonać Zadanie Konkursowe zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
  • do 30 czerwca 2021 wypełnić formularz zgłoszeniowy (dalej: Zgłoszenie) na stronie internetowej Organizatora podając niezbędne dane osobowe oraz załączyć skan lub zdjęcie paragonu fiskalnego, na którym widnieje produkt COŚ NA…
  • wyrazić zgodę na przesyłanie informacji marketingowych elektronicznie (email) oraz telefonicznie
  • kliknąć w odpowiedni przycisk potwierdzający przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora
 2. Jeden paragon fiskalny uprawnia do wysłania jednego Zgłoszenia, nawet jeśli Uczestnik zakupił więcej niż jeden produkt marki COŚ NA.
 3. Jeden Uczestnik może wysłać więcej niż jedno Zgłoszenie pod warunkiem spełnienia warunku zawartego w § 4 pkt 3. Bez względu na liczbę przesłanych Zgłoszeń Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
 4. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać z jednego adresu email.
 5. Z jednego adresu email może korzystać nie więcej niż jeden Uczestnik.
 6. Data zakupu na paragonie fiskalnym nie może być późniejsza niż data wysłania Zgłoszenia.
 7. W odpowiedzi na prawidłowe przesłanie zgłoszenia Uczestnik otrzyma automatyczną odpowiedź email na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 
 8. W przypadku błędnego wypełnienia formularza, po kliknięciu przycisku „Wyślij” wyświetlony zostanie komunikat o błędach w formularzu

§ 5. Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest 10 talonów zakupowych Partnera o wartości 300 PLN każdy do wykorzystania w dowolnym sklepie sieci Stokrotka w terminie do 31 sierpnia 2021 (dalej: „Nagroda”).
 2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Zwycięzca nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Zwycięzców konkursu wyłoni jury składające się z dwóch przedstawicieli Organizatora w terminie do 10 lipca 2021, według własnego uznania, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  1. Zawartość merytoryczną odpowiedzi
  2. Unikalność odpowiedzi
  3. Kreatywność
  4. Poprawność językową i składnię
 5. Jeśli spośród przesłanych Zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych w Konkursie nagród Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej liczby Zwycięzców.
 6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w terminie do 10 lipca za pośrednictwem wiadomości email na wskazany przez nich adres w zgłoszeniu. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana również na stronie internetowej Organizatora poprzez podanie mienia i pierwszej litery Nazwiska.
 7. Przekazanie Nagród odbędzie się w terminie do dnia 17 lipca.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem, któremu przyznano Nagrodę.
 1.  

§ 6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Kupuję COŚ NA”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do Organizatora. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji.
 5.  

§ 7. Prawa autorskie

W ramach uczestnictwa w Konkursie, poprzez dokonanie Zgłoszenia, Uczestnik bez wynagrodzenia przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania i rozporządzania utworem, tj. odpowiedzią na Zadanie Konkursowe, w dowolny sposób, na polach eksploatacji znanych w dniu Zgłoszenia, wymienionych poniżej:

 • utrwalanie utworu na dowolnych nośnikach, dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrową;
 • wprowadzanie oraz zapisywanie do pamięci komputera;
 • wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie;
 • zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową i w formie przestrzennej;
 • rozpowszechnianie na wszelkie sposoby, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu;
 • obrót przedmiotami, na których utrwalono utwór, w tym poprzez ich wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawę;

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.
 2. Przetwarzane danych osobowych Uczestników jest niezbędne do organizacji Konkursu.
 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres mailowy, adres zamieszkania.
 4. Odbiorcą danych Uczestników będą pracownicy i współpracownicy Organizatora zajmujący się przygotowaniem Konkursu
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu zakończenia Konkursu, a po tym czasie wyłącznie w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych. W celu skorzystania z wymienionych praw należy skontaktować się z Organizatorem.
 7. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 8. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja o plikach cookie na tej witrynie

Ta witryna korzysta z plików cookie, które służą do personalizacji i optymalizują działanie naszego serwisu. Więcej informacji znajduje się w Zasadach ochrony prywatności, a w przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia osobiste. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.